Zdravstvena njega danas

U Klinici se danas obavljaju najsloženiji medicinski postupci u kojima ključnu zadaću imaju medicinske sestre usmjerene neprekidnom pružanju zdravstvene njege, zasnovane na načelima stručnog znanja i odgovornosti sukladno znanju, individualnom pristupu bolesniku, timskom radu i trajnom usavršavanju u struci. Profesionalnim odnosom, medicinske sestre pružaju sigurnost bolesniku, koristeći najsuvremeniju tehnologiju u procesu rada.

Zdravstvena njega je organizirana u okviru 11 zavoda i odjela, od kojih je 7 za liječenje odraslih i 3 za djecu, uključujući intenzivno liječenje, akutnu i kroničnu dijalizu. Nadalje, na razini polikliničko-konzilijarne djelatnosti, zdravstvena njega obuhvaća posebno dinamično zbrinjavanje bolesnika u hitnom prijamu, dnevnim bolnicama i rad u specijalističkim ambulantama.

Multidisciplinarni pristup rada uključuje suradnju na svim razinama i sa svim profilima, koji sudjeluju u procesu pružanja skrbi za bolesnika, zdravstvenim i nezdravstvenim. On se temelji na trajnom osobnom i stručnom usavršavanju, kao i praksi zasnovanoj na dokazima. U tu svrhu organiziraju se predavanja, tečajevi, seminari i ostali stručni skupovi za medicinske sestre, koje aktivno sudjeluju u izradi stručnih radova.

Koristeći suvremene metode liječenja kod infektoloških bolesnika, medicinske sestre su ovladale postupke iz akutne i kronične dijalize.  

Jedan od većih postignuća u posljednje vrijeme je razvoj rada u okviru dječje populacije. Holistički pristup u zdravstvenoj njezi bolesnog djeteta u proces rada uključuje roditelje, kojima je omogućen cjelodnevni boravak uz bolesno dijete. Tijekom boravka imaju mogućnost da kod svog djeteta obave neke postupke - kupanje, hranjenje, previjanje, praćenje na dijagnostičke pretrage, kao i sudjelovanje u primjeni određenih metoda antipireze. Na taj način se kod roditelja i djece razvija osjećaj sigurnosti i povjerenja. Uvedene aktivnosti su doprinijele da naša ustanova dobije naslov "Bolnica prijatelj djece".

Unapređenje i promocija sestrinske prakse postiže se i trajnom kvalitetnom suradnjom s ostalim zdravstvenim ustanovama, medicinskim školama i Zdravstvenim veleučilištem. Taj vid suradnje djelomično potiče daljnje školovanje medicinskih sestara.

Uvođenje standarda zdravstvene njege, razvoja sestrinske dokumentacije, omogućavanje studijskih boravaka u inozemstvu i istraživačkih projekata osigurati će podizanje kvalitetnije zdravstvene skrbi.