Zavod za infekcije probavnog trakta

Odjel za virusni hepatitis

Pročelnica: Prof.dr.sc. Adriana Vince, dr.med.
Odjelni liječnici specijalisti: dr.sc. Ivan Kurelac, dr.med., Davorka Dušek, dr.med.
Znanstveni novaci, liječnici na specijalizaciji iz infektologije: Jelena Budimir, dr. med., dr.sc. Neven Papić, dr. med.
Glavna sestra: Ankica Rukavina, bacc. med. techn.
Kontakt telefoni: 2826-262 (liječnici), 2826-261 (sestre), 2826-140 (Hepatalna ambulanta)

Odjel za virusni hepatitis djeluje kao Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravlja RH. Uz bolesnike oboljele od virusnog hepatitisa na odjelu se zbrinjavaju bolesnici sa gotovo svim ostalim infektološkim bolestima te vrućicama nejasnog uzroka. 

Ustroj
Odjel se sastoji od bolničkog i ambulantno-polikliničkog dijela. 
Bolnički dio smješten je na drugom katu VI-og odjela. Za posjete bolesnicima predviđen je termin svaki dan od 14 do 16 sati, za usmene liječničke informacije radnim danom od 14 do 15 sati, za telefonske liječničke informacije radnim danom od 13 do 15 sati (tel. 2826-262), a za  informacije sestrinske službe ostali termini (tel. 2826-261). 
Poliklinička ambulanta (hepatalna ambulanta) smještena je u prvoj zgradi kod ulaza u bolnički kompleks (u istoj zgradi se nalazi i dječja ambulanta). Ambulanta radi svakog radnog dana od 12 sati. Naručivanje na pregled nije nužno, ali je preporučljivo i može se obaviti telefonski (tel. 2826-140).

Djelatnosti 
1. Stručno-medicinski dio: 
- Dijagnostika virusnih hepatitisa (biokemijska, serološka, radiološka, molekularna i histološka)
- Liječenja akutnih i kroničnih virusnih hepatitisa
- Dijagnostičko-terapijski postupci u zbrinjavanju ostalih infektoloških bolesti
2. Znanstveno-istraživački projekti
3. Nastavna djelatnost u sklopu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Odjel za gastrointestinalne infekcije

Pročelnik: prim.dr. Boško Desnica, dr.med.
Odjelni liječnici specijalisti: Dr.sc. Mirjana Balen Topić, dr.med., mr.sc. Ninoslava Vicković, dr.med.
Glavna sestra: Martina Šuk, bacc.med.techn.
Telefon: 01/2826 174/167 (liječnici);  01/2826 268/267 (sestre)