Odjel za bakteriologiju, bolničke infekcije i sterilizaciju

Osoblje / Kontakt

Pročelnica Zavoda:
Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević, dr.med., spec. kliničke mikrobiologije
arjana.tambic@bfm.hr
Tel: 01 / 2826 642

Voditelj Odsjeka za bakteriološku molekularnu dijagnostiku:
Izv.prof.dr.sc. prim. Suzana Bukovski, dr.med., spec. kliničke mikrobiologije
sbukovski@bfm.hr
Tel. 01 / 2826 640

Voditelj Odsjeka za bolničke infekcije:
Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević, dr.med., spec. kliničke mikrobiologije
arjana.tambic@bfm.hr
Tel: 01 / 2826 642

Iva Butić, dr.med., spec. kliničke mikrobiologije
iva.butic@bfm.hr
Tel: 01 / 2826 645

Irina Pristaš, dr.med., spec. kliničke mikrobiologije
ipristas@bfm.hr
tel: 01 / 2826 638

Silvija Šoprek, dr.med., spec. kliničke mikrobiologije
ssoprek@bfm.hr
Tel: 01 / 2826 645

dr. sc. Marija Gužvinec, mag. molekularne biologije
marija.guzvinec@bfm.hr
Tel. 01 / 2826 638

dr. sc. Marko Jelić, mag. molekularne biologije
Tel. 01 / 2826 638

Glavni inženjer
Erceg Deana, bacc.med.lab.dg.
Tel: 01 / 2826 638

Sestra za kontrolu bolničkih infekcija
Marija Čulo, mag.med.tech.
marija.culo@bfm.hr
tel: 01 / 2826 644

Inženjeri medicinsko laboratorijske dijagnostike
• Kalajdžić Lada, bacc.med.lab.dg.
• Krizmanić Irena, bacc.med.lab.dg.
• Kuštreba Sanja, bacc.med.lab.dg.
• Lucić Sandra, bacc.med.lab.dg.

Medicinsko laboratorijski tehničari
• Balog Vesna, san.teh.
• Barišić Slavka, med.lab.teh.
• Boroja Višnja, med.lab.teh.
• Dominić Danijela, med.lab.teh.
• Galović Štefica, med.lab.teh.
• Grakalić Petra, med.lab.teh.
• Jelić Dragana, med.lab.teh.
• Lešković Marica, med.lab.teh.
• Lozančić Gordana, med.lab.teh.
• Marjanović Zdravka, med.lab.teh.
• Mataić Marija, med.lab.teh.
• Mučnjak Slavica, med.lab.teh.
• Prašnjak Irena, med.lab.teh.
• Rudar Nikolina, med.lab.teh.
• Soldo Ivanka, med.lab.teh.
• Šurina Posavec Tajana, med.lab.teh.
• Trkeš Marijana, med.lab.teh.
• Vuksan Marija, med.lab.teh.

Radno vrijeme
Laboratorij radi 0 - 24h svaki dan, uključujući praznike i blagdane

Prijem materijala:
Izvanbolnički uzorci: ponedjeljak – petak, 7.00 – 15.00
Bolnički uzorci: 0 - 24h svaki dan, uključujući praznike i blagdane

Izdavanje nalaza:
ponedjeljak – petak, 7.00 – 15.00


Djelatnost / pretrage

• Uzorci iz primarno sterilnih materijala
• Uzorci iz respiratornog sustava
• Uzorci iz probavnog sustava
• Uzorci iz genitourinarnog sustava
• Nadzorne kulture
• Uzorci za molekularnu dijagnostiku

Uzorci iz primarno sterilnih materijala
Obrada uključuje aerobnu i po potrebi anaerobnu inkubaciju, te izolaciju i identifikaciju bakterija i gljiva

• hemokulture
• likvori
• punktati 
• aspirati 
• bioptati
• kateteri kvantitativno i semikvantitativno
• dren / sadržaj drena
• ciljane pretrage hemokulture na Bartonella henselae, Brucella spp., Francisella tularensis
• dokazivanje antigena Aspergillus spp. (galaktomanan) u krvi
• serotipizacija sojeva: N.meningitidis, H.influenzae, S.pneumoniae, E.coli, P.aeruginosa

Uzorci iz respiratornog sustava

• bris ždrijela na BHS-A
• bris / aspirat nazofarinksa
• bris / aspirat uha
• bris oka
• bris bukalne sluznice, jezika
• iskašljaj
• aspirat / ispirak traheje kvantitativno
• bronhoalveolarni aspirat (BAL) kvantitativno 
• ciljane pretrage na: N.meningitidis, S. aureus, C.diphteriae, B.pertusis, B.antracis

Uzorci iz probavnog sustava

• stolica bakteriološki (salmonele, šigele, jersinije, kampilobakteri)
• bris rektuma (salmonele, šigele)
• stolica na Clostridium difficile toxin A i B
• stolica na rotaviruse i adenoviruse
• stolica na Vibrio cholerae
• pretraga bioptata želuca na Helicobacter pylori

Uzorci iz genitourinarnog sustava

Obrada uključuje aerobnu i po potrebi anaerobnu inkubaciju, te izolaciju i identifikaciju bakterija i gljiva
• urin
• ejakulat
• eksprimat prostate
• bris cerviksa, rodnice, uretre, vanjskog spolovila
• ciljane pretrage na:  Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum, Neisseria gonorrhoeae, beta-hemolitički streptokok grupe B

Nadzorne kulture

Obrada uključuje detekciju bakterija i gljiva ovisno o epidemiološkoj situaciji i kliničkoj indikaciji

• bris kože / kožne promjene
• bris nosa, pazuha, prepone, perineuma na MRSA (meticilin rezistentni Staphylococcus aureus)
• tekućine i materijali u uporabi
• brisevi nežive okoline


Uzorci za molekularnu dijagnostiku

Obrada uključuje detekciju uzročnika u krvi i likvoru, te identifikaciju bakterija PCR metodom

• PCR na Streptococcus  pneumoniae
• PCR na Neisseria meningitidis (detekcija i određivanje grupa)
• PCR na Listeria  monocytogenes
• PCR na Staphylococcus spp. / Staphylococcus aureus
• PCR dokazivanje meticilinske rezistencije

Uzimanje uzoraka