Hrvatsko društvo za infektivne bolesti Hrvatskog liječničkog zbora

OPIS, SJEDIŠTE I KONTAKTI

Sjedište društva: Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Mirogojska 8, 10 000 Zagreb
Telefon: (01) 28 26 259; Faks: (01) 4678235
E-mail: hdib@bfm.hr
Web stranica: http://hdib.hr/
Predsjednik: Prof. sc. sc. Bruno Baršić, dr.med.
Tajnik: Doc. dr. sc. Marija Santini, dr.med.
Rizničar: Maja Sabolić, dr. med.
Administrator: Jasminka Blaha

Iz Statuta i Pravilnika o radu…

Hrvatsko društvo za infektivne bolesti (u daljnjem tekstu: HDIB) Hrvatskoga liječničkog zbora (u daljnjem tekstu: HLZ) je stručno društvo koje je osnovano radi stručnog i znanstvenog rada na području infektologije, a čiji je rad uređen Statutom HLZ-a i drugim aktima HLZ-a te Pravilnikom HDIB.

Zadaci su HDIB:
1. trajno stručno i znanstveno usavršavanje svojih članova organiziranjem stručnih i znanstvenih sastanaka, kongresa, seminara, predavanja i tečajeva, odnosno svih oblika trajnoga medicinskog usavršavanja;
2. suradnja sa drugim stručnim, znanstvenim i nastavnim organizacijama;
3. predstavljanje struke u tijelima HLZ-a;
4. suradnja s društvima i sekcijama HLZ-a na područjima od zajedničkog interesa;
5. predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti na području svoje struke;
6. suradnja sa srodnim stručnim i znanstvenim društvima drugih zemalja;
7. predstavljanje nacionalnih interesa svoje struke u odgovarajućim međunarodnim društvima;
8. unapređivanje zdravstvene kulture stanovništva;
9. njegovanje i razvijanje načela povezanosti i medicinske etike među svojim članovima;
10. praćenje i nadziranje provođenja mjera zdravstvene zaštite pučanstva;
11. davanje stručnih mišljenja i ekspertiza;
12. predlaganje znanstvenih projekata.

Članstvo:
Članstvo u HDIB može biti redovno, pridruženo i začasno. Redoviti članovi HDIB su članovi HLZ, i to infektolozi, ali i liječnici drugih specijalnosti (mikrobiolozi, epidemiolozi, imunolozi) te drugi liječnici koji djeluju na području infektologije. Pridruženi članovi mogu biti visokoobrazovani stručnjaci drugih struka i zdravstveni i znanstveni djelatnici koji nisu liječnici, a djeluju na području infektologije. Obveze i prava članova HDIB određena su Statutom i Pravilnikom.

Tijela Stručnog društva jesu: 
1. Skupština, 
2. Upravni odbor, 
3. predsjednik,
4. tajnik,
5. rizničar, 
6. ogranci, 
7. sekcije, 
8. povjerenstva ili radne grupe.

Upravni odbor:
Radom Društva upravlja Upravni odbor koji izvršava odluke Skupštine, organizira svekoliki rad Društva, osniva svoja povjerenstva odnosno radne grupe, vodi administrativno i financijsko poslovanje, angažira se u stjecanju materijalnih sredstava za rad te djeluje i odlučuje i o ostalim pitanjima iz područja svoje ovlasti. Upravni odbor ima najmanje 5 članova koje čine: predsjednik, tri dopredsjednika, tajnik, rizničar te predstojnici infektoloških klinika i šefovi odjela izabrani na zasjedanju Skupštine.

Iz povijesti Društva…
Hrvatsko društvo za infektivne bolesti Hrvatskog liječničkog zbora danas okuplja preko 170 članova, a aktivno je od 1959. godine. Tada je naime jedna grupa liječnika iz (tadašnje) Bolnice za zarazne bolesti u Zagrebu (danas Klinike) počela razmišljati o tome kako treba okupiti sve liječnike koji se bave problemima vezanim uz zarazne bolesti u Hrvatskoj. Osnovni cilj ovog okupljanja bio je postići bolju informiranost tih liječnika i drugih stručnjaka o novostima na polju zaraznih bolesti kako bi se te novosti iz područja dijagnostike, liječenja i prevencije zaraznih bolesti potom primjenjivale u svim bolnicama i odjelima gdje se liječe infektološki bolesnici.
Godine 1959. na čelu tadašnje Bolnice za zarazne bolesti u Zagrebu bio je prof. dr. Fran Mihaljević, veliki liječnik-infektolog i internist, humanist i vizionar budućnosti hrvatske infektologije. On je predložio da se osnuje Infektološka sekcija u okviru Zbora liječnika Hrvatske koja je s radom započela 1959. godine, a tada je okupljala svega 20 članova od kojih su svi bili liječnici infektolozi. Tijekom narednih godina broj članova Sekcije se postupno povećavao, a usporedno se razvijala stručna djelatnost: organizirali su se godišnji znanstveno-stručni sastanci na kojima su kolege iz matične ustanove u Zagrebu, kao i kolege iz manjih centara diljem Hrvatske, iznosili svoja osobna iskustva iz područja infektologije, a osobito su vrijedne bile rasprave koje su se poticale nakon tih izlaganja jer su se u njima razjasnili mnogi problemi.
Tijekom godina, područje rada Infektološke sekcije se širilo, sve do 1985. godine kada je sekcija prerasla u Hrvatsko društvo infektologa sa 150 članova specijalista i specijalizanata infektologije, te brojnim pridruženim članovima iz redova mikrobiologa, imunologa, epidemiologa i dr. Društvo je na svojoj Skupštini održanoj 2005. godine promijenilo naziv u Hrvatsko društvo za infektivne bolesti, poglavito iz razloga da se već u samom nazivu istakne da Društvo ne okuplja samo infektologe, već i sve druge stručnjake koji se bave problemom infektivnih bolesti. 

Aktivnosti Društva…
S vremenom je opseg rada HDIB izrazito proširen, te se osim aktivnosti navedenih u Pravilniku Društva, dodatno sastoji i od:
1. trajne edukacije iz područja infektologije za liječnike, medicinske sestre i tehničare te laboratorijske djelatnike. Ova djelatnost odvija se organizacijom niza stručnih i znanstvenih sastanaka (kongresa, simpozija, tečajeva, predavanja i radionica s praktičnom nastavom) te izdavanjem nastavnih tekstova iz pojedinih važnih područja infektologije. Društvo svojim članovima, ali i drugim kolegama, organizira edukativni boravak u matičnoj infektološkoj ustanovi, a to je Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu. Ovi posjeti Klinici namijenjeni su liječnicima, medicinskim sestrama i tehničarima te laboratorijskim djelatnicima iz manjih županijskih i regionalnih ustanova izvan Zagreba, u trajanju od 8-14 dana, u svrhu stjecanja novih teorijskih i praktičnih znanja i iskustava. Za svaki takav boravak polaznik dobije svog mentora koji se brine o kandidatu i o uspjehu stečenog znanja zbog kojeg je došao;
2. vodi brigu o kvaliteti stručnog rada infektoloških odjela izvan Zagreba i daje stručnu pomoć u slučaju potrebe;
3. uz Kliniku za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, suizdavač je časopisa iz područja infektologije – Infektološki glasnik – koji je međunarodno citiran (EMBASE/Excerpta Medica);
4. organizira domaće i međunarodne stručne i znanstvene sastanke i kongrese;
5. izdaje jednom godišnje jedinstvene algoritme za dijagnostiku i terapiju najčešćih infektivnih bolesti i to šalje svim odjelima za infektivne bolesti;
6. surađuje u izradi plana i programa specijalizacije iz infektologije;
7. surađuje i član je drugih domaćih (AMZH) i međunarodnih društava (UEMS, ESCMID, a u postupku je i prijem u ISC).

Hrvatsko društvo za infektivne bolesti je 1997. godine postalo pridruženi član Europske unije liječnika specijalista (UEMS, od franc. Union Europ?enne des M?decins Sp?cialistes), a od 2004. i njezin punopravni član. Društvo je u toj uniji do 2006. godine predstavljala predsjednica društva prof. dr. sc. Tatjana Jeren, a od 2007. godine i prim. dr. Ljiljana Betica Radić. Doc. dr. sc. Adriana Vince je od 2008. godine izabrana za tajnicu i rizničarku Sekcije za infektologiju UEMS-a.

Ujedno, HDIB ima svog predstavnika i u Europskom odboru ESCMID-a – ESCMID European Council (ESCMID – European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) koji predstavlja posebno tijelo ESCMID-a sastavljenog od predstavnika svakog nacionalnog društva koje je pristupilo ESCMID-u. Cilj je osnivanja ovog odbora bio da se pojedinačna nacionalna i međunarodna srodna društva diljem Europe bolje međusobno upoznaju, ali i ujedine svoja nastojanja u postizanju zajedničkih ciljeva u borbi protiv infektivnih bolesti i njihovih uzročnika kroz povezivanje u razvoju znanosti, edukacije i profesionalnog djelovanja diljem Europe. Svako društvo koje je pridružena članica ESCMID-a predstavljeno je u ovom Odboru svojim predsjednikom ili imenovanim delegatom. Republiku Hrvatsku u ovom Odboru zastupaju dva predstavnika: predstavnik Hrvatskog društva za infektivne bolesti i predstavnik Hrvatskog društva za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju HLZ.

Korisne poveznice:
1. Pravilnik o radu HDIB (HDIB)
2. Hrvatski liječnički zbor (http://hlz.mef.hr/)
3. ESCMID - European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (link: http://www.escmid.org/sites/index.aspx)
4. International Society for Infectious Diseases (ISID) (http://www.isid.org/)
5. European Union of Medical Specialists (UEMS) (http://www.uems.net/)
6. International Society of Chemotherapy (ISC) (http://www.ischemo.org/)

U sklopu Društva za infektivne bolesti djeluje i Sekcija za respiratorne infekcije.

Sekcija za respiratorne infekcije

Predsjednik: Prof. dr. sc. Ilija Kuzman, dr.med.
Tajnik: Prof. dr. sc. Neven Tudorić, dr.med.
Rizničar: Prof. dr. sc. Ivan Puljiz, dr.med.

Sekcija za respiratorne infekcije (SekRI) Hrvatskog društva za infektivne bolesti HLZ-a osnovana je 2006. godine. Sekcija je osnovana s osnovnim ciljem provedbe trajne izobrazbe svojih članova i drugih liječnika o važnosti respiratornih infekcija u javnozdravstvenom i kliničkom radu. Plan i program rada obuhvaća:

- trajno stručno i znanstveno usavršavanje 
- organiziranje stručnih i znanstvenih sastanaka, kongresa i tečajeva trajnog medicinskog 
 usavršavanja 
- predstavljanje značenja i veličine problema respiratornih infekcija 
- donošenje mjera za unaprjeđenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i znanstvenoj 
 djelatnosti na području respiratornih infekcija
- predlaganje i utvrđivanje kriterija o stručnim kvalifikacijama liječnika i standardima u 
 bolničkoj i izbvanbolničkoj zdravstvenoj zaštiti
- davanje stručnih mišljenja i ekspertiza
- predlaganje i realizacija znanstvenih projekata
- naprjeđivanje zdravstvene kulture stanovništva, uključujući edukativne programe u sredstvima javnog priopćavanja


Tijekom 2006. i 2007. godine Sekcija za respiratorne infekcije u suradnji s farmaceutskom tvrtkom Roche d.o.o. Hrvatska, organizirala je cjelodnevni tečaj trajne edukacije liječnika i farmaceuta: Je li ptičja gripa uvod u novu pandemiju influence. Tečaj je održan 22 puta U Zagrebu i svim županijskim središtima. Na tečaju je sudjelovalo više od 1200 liječnika i više od 600 farmaceuta.

Početkom 2008. godine započeli smo s novim ciklusom tečajeva trajne edukacije s nazivom: Influenca: uvijek aktualna i opasna bolest. 
(Prilog: Knjiga sažetaka) Tečaj će se ove i sljedeće godine održati u svim županijskim središtima.

Predsjednik Sekcije za respiratorne infekcije (prof. dr. sc. Ilija Kuzman) autor je nekoliko publikacija i brošura o influenci za zdravstvene djelatnike i pučanstvo.

Sekcija za virusni hepatitis

Sjedište Sekcije: 
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Mirogojska 8, 10 000 Zagreb
Tel: 01 2826 222; Faks: 01 2826 295
E-mail: avince@bfm.hr

Predsjednik: Prof.dr.sc. Adriana Vince, dr.med.


Sekcija za imunologiju infektivnih bolesti

Sjedište Sekcije: 
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Mirogojska 8, 10 000 Zagreb
Tel: 01 2826 259; Faks: 01 46 78 235
E-mail: alemka.markotic@gmail.com

Predsjednikca Prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr.med.

Sekcija za putničku i tropsku medicinu

Sjedište Sekcije:
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Mirogojska 8, 10 000 Zagreb
Tel. 01 2826 222; Mob. 091 40 12 568
E-mail: dlukas@bfm.hr 

Predsjednica: Prof.dr.sc. Davorka Lukas


Sekcija mladih

Sjedište Sekcije:
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Mirogojska 8, 10 000 Zagreb
Tel. 01 2826 259; Mob. 091 40 12 552
E-mail: davorka.dusek@gmail.com

Predsjednica: dr. Davorka Dušek


Sekcija za zoonoze

Sjedište sekcije:
Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" 
Andrije Štampara 42
35 000 Slavonski Brod

Predsjednik: Prof.dr.sc. Boris Dželalija, dr.med.
Dopredsjednik: Prim.dr.sc. Nenad Pandak, dr.med.
Rizničar: dr. Ivica Čabraja


Sekcija za infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi
Predsjednica: prim.mr.sc. Vesna Mađarić
E-mail: ured-imp@obkoprivnica.hr
Dopredsjednica: dr. Sanja Zember
Tajnica: dr. Gordana Kolaric Sviben
Rizničar: dr. Blanša Bilić