Nastava

+ Katedra za infektologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- Katedra za infektologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" nastavna je baza Stomatološkog fakulteta od 21.1.1971. godine kada je Katedra osnovana. Prvi pročelnik Katedre bio je prof.dr.sc. Vladimir Breitenfeld, kojeg je naslijedio prof.dr.sc. Ivan Beus, a potom prof.dr.sc. Višnja Škerk.

Katedra za infektologiju održava za studente III. godine stomatologije (5. semestar) dodiplomsku nastavu iz predmeta Infektologija koja se sukladno prihvaćenom nastavnom planu sastoji od predavanja i vježbi. 
Katedra također sudjeluje i u specijalističkom poslijediplomskom studiju iz infektologije s predmetom “Infektivne bolesti središnjeg živčanog sustava”. 

Nastavnici:
Doc. dr. sc. Dragan Lepur, dr. med., pročelnik Katedre
Doc. dr. sc. Tomislava Skuhala, dr. med.

 

Poslijedoktorand:
Dr. sc. Lorna Stemberger Marić , dr. med., znanstveni suradnik 
 


administrativni referent: 

gđa. Paula Halar


Obavijesti za studente:  http://www.sfzg.unizg.hr/predmet/121483

Referada Klinike za infektologiju nalazi se u sklopu Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Mirogojska 8, Zagreb (kod velike predavaonice). 
Radno vrijeme za studente je svaki radni dan od 12.00 - 14.00 sati.
Ispiti se prijavljuju preko studomata najmanje deset dana prije ispita.

Ispitna literatura:
1. D. Lepur. Infektologija. Zagreb: Naklada Slap, 2018.
2. D. Lepur. Liječenje i profilaksa infektivnih bolesti. Zagreb: Medicinska naklada, 2016.

 

+ Katedra za kliničku mikrobiologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

+ Ostala učilišta i veleučilišta

 

Velika predavaonica Klinike