Nastava

+ Katedra za infektologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- Katedra za infektologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" nastavna je baza Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 21.1.1971. godine kada je Katedra osnovana. 
Katedra za infektologiju održava nastavu iz predmeta Infektologija, na hrvatskom i engleskom jeziku, za studente III. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija stomatologije (5. semestar).
Nastava je hibridnog tipa i sastoji se od predavanja, kliničkih vježbi te nastavnih sadržaja u e-kolegiju.
Završni pismeni ispit se izvodi online, u E-kolegij sučelju. 


Nastavnici:

Doc. dr. sc. Dragan Lepur, dr. med., pročelnik Katedre
Doc. dr. sc. Tomislava Skuhala, dr. med.

 

Poslijedoktorand:
Dr. sc. Lorna Stemberger Marić , dr. med., znanstveni suradnik 
 


administrativni referent: 

gđa. Paula Halar


Obavijesti za studente:  

1)        http://www.sfzg.unizg.hr/predmet/121483

2)        Oglasna ploča  e-kolegija

           E-kolegij na hrvatskom jeziku: https://moodle.srce.hr/2019-2020/course/view.php?id=46265

           E-kolegij na engleskom jeziku:  https://moodle.srce.hr/2019-2020/course/view.php?id=46264


Referada Klinike za infektologiju nalazi se u sklopu Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Mirogojska 8, Zagreb (kod velike predavaonice). 

Radno vrijeme za studente je svaki radni dan od 12.00 - 14.00 sati.
Ispiti se prijavljuju preko studomata najmanje deset dana prije ispita.

Ispitna literatura:
1. D. Lepur. Infektologija. Zagreb: Naklada Slap, 2019.
2. D. Lepur. Liječenje i profilaksa infektivnih bolesti. Zagreb: Medicinska naklada, 2016.

 

+ Katedra za kliničku mikrobiologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

+ Ostala učilišta i veleučilišta

 

Velika predavaonica Klinike