COVID-19 UPUTE za bolesnike i članove obitelji

+Postupanje sa stvarima oboljelih od COVID 19 tijekom bolničkog liječenja

+Upute o dekontaminaciji odjeće/obuće/osobnih predmeta pacijenta oboljelog od COVID 19

+Posjeti bolesnicima za vrijeme pandemije bolesti COVID 19